Thread: Odd Fanart
View Single Post
Old 06-05-2006, 05:37 PM   #125
Mashi An'krekku
@Mashi An'krekku
Forumite
 
Join Date: Dec 2005
Posts: 738
Darth, that dude looks Mexican.
So...you fail.

Mashi An'krekku is offline   you may: quote & reply,